Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 9341035    Dziś jest: niedziela, 20 kwietnia 2014
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4, 96 - 300 Żyrardów
drukuj

Licencja detektywa

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa powinna w Wydziale Postępowań Administracyjnych (pokój 622, tel. (048) 345 28 64) złożyć następujące dokumenty:
1)     Podpisany wniosek o wydanie licencji z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,
2)     Zaświadczenie o niekaralności,
3)     Świadectwo pracy, w przypadku, gdy ubiegający się o licencję pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wojsku, sądzie, prokuraturze lub innym urzędzie administracji publicznej,
4)     Kserokopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
5)     Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,6)     Kserokopię dowodu osobistego lub stron zawierających dane osobowe oraz adres zamieszkania (dowód osobisty do wglądu)Informacje o terminach egzaminu i o aktualnej opłacie będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Egzamin na licencję detektywa  

Egzamin na licencje detektywa odbędzie się dnia 26 listopada 2013 roku o godz. 9.00. Z uwagi na dużą liczbę osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu, będzie on kontynuowany w dniu 27 listopada 2013 roku, przy czym każda osoba zdająca przystąpi do części pisemnej i ustnej w jednym dniu (zainteresowani zostaną telefonicznie poinformowani o dacie stawiennictwa, na tydzień przed egzaminem). Egzamin będzie przeprowadzony w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 36/38 (wejście od ul. Magazynowej). Ostatnim dniem wpływu wniosków do KGP jest 28 października 2013 roku.

Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej, tj. 738 zł należy wnieść na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji: 18 1010 1010 0071 2622 3100 0000 z dopiskiem „oplata za egzamin na licencję detektywa"


O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 

1)     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)     ukończyła 21 lat,

3)     posiada wykształcenie co najmniej średnie,

4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych,

5)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,

8)     posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

9)     posiada zdolność psychiczną do wykonywania określonych w przepisach ustawy
o usługach detektywistycznych czynności, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

10) zdała egzamin na licencję detektywa przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

 

Okoliczności, o których mowa w  pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio:

·         pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji,

·         zaświadczenie o niekaralności,

·         zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

 

Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz
z wnioskiem o wydanie licencji.

 

wzór wniosku o wydanie licencji detektywa

 

Egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa przeprowadza nie rzadziej niż raz na kwartał Komendant Główny Policji.

Przystąpienie do egzaminu wymaga złożenia pisemnego wniosku do Komendanta Głównego Policji, najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem egzaminu oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji.

 

Informacje o terminach egzaminów, terminach składania wniosków o przystąpienie do egzaminu, wysokości opłaty egzaminacyjnej  i numerze konta, na które należy wnosić opłatę dostępne są na stronie internetowej www.policja.pl 

 

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustrojowych, organizacji i funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Licencję detektywa wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji.

Za wydanie licencji pobierana jest opłata.

 

informator MSW na temat prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy zdarza ci się pisać i czytać smsy w trakcie prowadzenia auta?
Tak, nie widzę zagrożenia Nie, to bardzo ryzykowne Czasem mi się zdarza
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997      CENTRALA: 48 362 91 91
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2014
projekt i wykonanie: gqim.com